ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
คำอธิบาย : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
       
1. เพศ ชาย หญิง
       
       
2. อายุ น้อยกว่า 19 ปี 19 - 24 ปี 25 - 40 ปี
  มากกว่า 40 ปี    
       
4. สถานะผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์
  บุคลากร ผู้ใช้บริการทั่วไป  
 

ตอนที่ 2
ความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  5 = พึงพอใจมากที่สุด  4 = พึงพอใจมาก  3 = พึงพอใจปานกลาง  2 = พึงพอใจน้อย   1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  
   
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
3. ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
4. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
5. มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
6. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
 
   
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ