ประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
คำอธิบาย : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
       
1. เพศ ชาย หญิง
       
       
2. อายุ น้อยกว่า 19 ปี 19 - 24 ปี 25 - 40 ปี
  มากกว่า 40 ปี    
       
4. สถานะผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์
  บุคลากร ผู้ใช้บริการทั่วไป  
 

ตอนที่ 2
ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  5 = พึงพอใจมากที่สุด  4 = พึงพอใจมาก  3 = พึงพอใจปานกลาง  2 = พึงพอใจน้อย   1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  
   
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. มีการจัดวางฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
2. ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
3. ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
5. ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการใช้งาน
6. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
 
   
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ