ประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์
 แบบประเมินความพึงพอใจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้งานทั่วไป ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนา เว็บไซต์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
       
1. เพศ ชาย หญิง
       
       
2. อายุ น้อยกว่า 19 ปี 19 - 24 ปี 25 - 40 ปี
  มากกว่า 40 ปี    
       
4. สถานะผู้ใช้ นักศึกษา อาจารย์
  บุคลากร ผู้ใช้บริการทั่วไป  
 

ตอนที่ 2
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
 
 เกณฑ์การให้คะแนน  5 = พึงพอใจมากที่สุด  4 = พึงพอใจมาก  3 = พึงพอใจปานกลาง  2 = พึงพอใจน้อย   1 = พึงพอใจน้อยที่สุด  
   
หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1. ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
2. มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
3. เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
5. การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
6. การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน
 
   
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ