ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจบริการ
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 4 คน

เพศ
เพศชาย 100.00 % ( 4 คน )
เพศหญิง 0.00 % ( 0 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 25.00 % ( 1 คน )
19 - 24 ปี 0.00 % ( 0 คน )
25 - 40 ปี 75.00 % ( 3 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.00 % ( 0 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 0.00 % ( 0 คน )
อาจารย์ 0.00 % ( 0 คน )
บุคลากร 0.00 % ( 0 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 100.00 % ( 4 คน )ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 100.00 % ( 4 คน )ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 25.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 75.00 % ( 3 คน )ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 25.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 75.00 % ( 3 คน )เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 25.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 75.00 % ( 3 คน )มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 100.00 % ( 4 คน )สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 25.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 75.00 % ( 3 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม


จำนวนหน้า