ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจบริการ
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 53 คน

เพศ
เพศชาย 98.11 % ( 52 คน )
เพศหญิง 1.89 % ( 1 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 32.08 % ( 17 คน )
19 - 24 ปี 33.96 % ( 18 คน )
25 - 40 ปี 32.08 % ( 17 คน )
มากกว่า 40 ปี 1.89 % ( 1 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 96.23 % ( 51 คน )
อาจารย์ 1.89 % ( 1 คน )
บุคลากร 0.00 % ( 0 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 1.89 % ( 1 คน )ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 28.30 % ( 15 คน )
พึงพอใจมาก 33.96 % ( 18 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 37.74 % ( 20 คน )ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 26.42 % ( 14 คน )
พึงพอใจมาก 33.96 % ( 18 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 39.62 % ( 21 คน )ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 47.17 % ( 25 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 52.83 % ( 28 คน )เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.89 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 98.11 % ( 52 คน )มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 3.77 % ( 2 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 96.23 % ( 51 คน )สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 1.89 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 98.11 % ( 52 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1

จำนวนหน้า
1 2 3 4 5 ..6 Next