ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูล
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 300 คน

เพศ
เพศชาย 50.33 % ( 151 คน )
เพศหญิง 49.67 % ( 149 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 17.00 % ( 51 คน )
19 - 24 ปี 40.33 % ( 121 คน )
25 - 40 ปี 25.00 % ( 75 คน )
มากกว่า 40 ปี 17.67 % ( 53 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 34.00 % ( 102 คน )
อาจารย์ 14.00 % ( 42 คน )
บุคลากร 16.33 % ( 49 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 35.67 % ( 107 คน )มีการจัดวางฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.33 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 16.00 % ( 48 คน )
พึงพอใจมาก 44.00 % ( 132 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 39.67 % ( 119 คน )ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.00 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 12.00 % ( 36 คน )
พึงพอใจมาก 45.00 % ( 135 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 42.00 % ( 126 คน )ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.00 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 6.00 % ( 18 คน )
พึงพอใจมาก 56.33 % ( 169 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 36.67 % ( 110 คน )ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.00 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.67 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 44.00 % ( 132 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 46.33 % ( 139 คน )ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.33 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.33 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.67 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 45.67 % ( 137 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 45.00 %( 135 คน )มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.33 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.67 % ( 2 คน )
พึงพอใจปานกลาง 7.00 % ( 21 คน )
พึงพอใจมาก 38.67 % ( 116 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 53.33 % ( 160 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม


จำนวนหน้า