ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูล
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 297 คน

เพศ
เพศชาย 49.83 % ( 148 คน )
เพศหญิง 50.17 % ( 149 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 17.17 % ( 51 คน )
19 - 24 ปี 40.07 % ( 119 คน )
25 - 40 ปี 24.92 % ( 74 คน )
มากกว่า 40 ปี 17.85 % ( 53 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 34.34 % ( 102 คน )
อาจารย์ 14.14 % ( 42 คน )
บุคลากร 16.16 % ( 48 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 35.35 % ( 105 คน )มีการจัดวางฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.34 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 16.16 % ( 48 คน )
พึงพอใจมาก 44.44 % ( 132 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 39.06 % ( 116 คน )ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.01 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 12.12 % ( 36 คน )
พึงพอใจมาก 44.44 % ( 132 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 42.42 % ( 126 คน )ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.01 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 6.06 % ( 18 คน )
พึงพอใจมาก 56.57 % ( 168 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 36.36 % ( 108 คน )ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 1.01 % ( 3 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.75 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 43.77 % ( 130 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 46.46 % ( 138 คน )ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.34 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.34 % ( 1 คน )
พึงพอใจปานกลาง 8.75 % ( 26 คน )
พึงพอใจมาก 46.13 % ( 137 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 44.44 %( 132 คน )มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.34 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.67 % ( 2 คน )
พึงพอใจปานกลาง 7.07 % ( 21 คน )
พึงพอใจมาก 38.05 % ( 113 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 53.87 % ( 160 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1

จำนวนหน้า
1 2 3 Next