มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 1393 คน

เพศ
เพศชาย 29.00 % ( 404 คน )
เพศหญิง 71.00 % ( 989 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 1.65 % ( 23 คน )
19 - 24 ปี 50.54 % ( 704 คน )
25 - 40 ปี 47.52 % ( 662 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.29 % ( 4 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 45.23 % ( 630 คน )
อาจารย์ 7.61 % ( 106 คน )
บุคลากร 23.76 % ( 331 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 23.40 % ( 326 คน )ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.36 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.72 % ( 24 คน )
พึงพอใจมาก 11.41 % ( 159 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 86.50 % ( 1205 คน )มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.50 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.87 %( 26 คน )
พึงพอใจมาก 11.56 % ( 161 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 86.07 % ( 1199 คน )เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.43 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.79 % ( 11 คน )
พึงพอใจมาก 11.92 % ( 166 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 86.86 % ( 1210 คน )เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.07 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.36 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.93 % ( 13 คน )
พึงพอใจมาก 10.05 % ( 140 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.59 % ( 1234 คน )การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.43 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.72 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 10.27 % ( 143 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.59 % ( 1234 คน )การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.50 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.72 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 9.98 % ( 139 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.80 % ( 1237 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1

จำนวนหน้า
1 2 3 4 5 ..7 Next