มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 1397 คน

เพศ
เพศชาย 29.13 % ( 407 คน )
เพศหญิง 70.79 % ( 989 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 1.72 % ( 24 คน )
19 - 24 ปี 50.39 % ( 704 คน )
25 - 40 ปี 47.53 % ( 664 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.29 % ( 4 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 45.10 % ( 630 คน )
อาจารย์ 7.59 % ( 106 คน )
บุคลากร 23.69 % ( 331 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 23.55 % ( 329 คน )ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.36 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.72 % ( 24 คน )
พึงพอใจมาก 11.38 % ( 159 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 86.47 % ( 1208 คน )มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.50 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 1.86 %( 26 คน )
พึงพอใจมาก 11.60 % ( 162 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 85.97 % ( 1201 คน )เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.43 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.79 % ( 11 คน )
พึงพอใจมาก 11.95 % ( 167 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 86.76 % ( 1212 คน )เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.07 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.36 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.93 % ( 13 คน )
พึงพอใจมาก 10.09 % ( 141 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.48 % ( 1236 คน )การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.43 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.72 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 10.31 % ( 144 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.48 % ( 1236 คน )การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.50 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.72 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 10.02 % ( 140 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.69 % ( 1239 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1
ความคิดเห็น : 1

จำนวนหน้า
1 2 3 4 Next