International Folklore Festival in Agrigento 2015 ณ ประเทศอิตาลี

          ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ เปิดเผยว่า คณะนักแสดงมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะแรกในนามตัวแทนประเทศไทยจาก CIOFF THAILAND  โดย ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ให้เข้าร่วมงาน60 International Folklore Festival in Agrigento 2015 ณ ประเทศอิตาลี ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมีโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนศักยภาพให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ เกิดความภาคภูมิใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางด้านการแสดง ดนตรี ภาษา อาหาร ศาสนา ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชนชาติ ได้เป็นอย่างดีการเข้าร่วมงานครั้งนี้ ได้จัดการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ และการเดินขบวนพาเหรดที่หลากหลาย เพื่อให้ชาวต่างชาติเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีเอกลักษณ์

อันโดดเด่นและสวยงามตระการตา โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ

        วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ นเป็นพิธีเปิดงาน โดยเชิญตัวแทนแต่ละชาติรวมกันจุดคบเพลิงเพื่อแสดงถึงการสร้างความร่วมมือและมิตรภาพให้สว่างไสว ซึง คณะนักแสดง มรพสแต่งกายด้วยชุดไทยสีสนสวยงามทำให้ได้รับความสนใจจากผู้จัดงานและนานาประเทศ รวมทั้ง สื่อมวลชนและนักท่องเทียวเป็นอย่างมาก

       วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ นเดินขบวนพาเหรด และทำการแสดง Sawasdee Thailand โชว์การบรรเลงดนตรีไทย การแสดง Amazing Thailand จากนั้น เวลา ๑๘.๐๐ นผู้จัดงานให้ทุกคณะถือเทียนเดินขบวนพาเหรดรอบเมือง Agrigento เป็นบรรยากาศทีอบอุ่นสวยงาม ท่ามกลางอากาศอันหนาวเย็น มีชาวเมืองรอชมจำนวนมาก

       วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ นเดินขบวนพาเหรด และทำการแสดงรำโก๋ยมืออีสานรำเซิง  อิตาลี-ไทย ไมตรี จากนั้น เวลา ๑๖.๐๐ นและ เวลา ๒๑.๐๐ น Pirandello Theatre ทำการแสดงระบำสี่ภาค และการแสดงอิตาลี-ไทย ไมตรี

       วันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ นเดินขบวนพาเหรด และทำการแสดงฟ้อนไตลือล่องน่าน  เวลา ๑๖.๐๐ นและ เวลา ๒๑.๐๐ น Pirandello Theatre ทำการแสดงระบำสีภาค และ การแสดงอิตาลี-ไทย ไมตรี

      วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น Pirandello Theatre ทำการแสดงระบำสี่ภาค และการแสดงอิตาลี-ไทย ไมตรี จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ นกิจกรรมการคัดเลือกสาวงามจากนานาประเทศที่เข้าร่วมเป็น Miss Festival