ผอ.นิภารัตน์ นำคณะนาฏศิลป์ ร่วมงาน Destination Thailand Chennai 2014 (ครั้งที่ ๑๘)

                ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน  รัฐทมิฬนาฑู สาธารณรัฐอินเดียนำนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน ๙ คน เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน Destination Thailand Chennai 2014 ณ เมืองเจนไน  รัฐทมิฬนาฑู ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๑ สิงหาคม พ..๒๕๕๗

                โดยทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไนได้จัดงาน Destination Thailand 2014 โดยการออกบูธนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  การนำนักการทูตทำอาหารไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิม และการนำคณะนาฏศิลป์ไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มาแสดงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความประทับใจและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย

                การจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเจนไน ซึ่งได้จัดงาน Thailand  Exhibition 2014 ณ อาคาร Chennai Trade Centre เมืองเจไน  โดยจัดให้มีการติดต่อเจราจาธุรกิจและการนำสินค้าจำนวนมากจากผู้ประกอบการผลิตเพื่อการส่งออกของไทยมาร่วมออกร้านแสดงสินค้า อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ ของที่ระลึก เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นต่างๆ รองเท้า สินค้าอุปโภคบริโภค รวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปและเครื่องปรุงซึ่งงานประสบความสำเร็จอย่างสูง

                ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทย ทำการแสดงวันละ ๔ รอบ (เวลา ๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น., ๑๗.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น.) รอบละ ๓๐ นาที   ซึ่งอาจารย์นิภารัตน์ ได้จัดชุดการแสดงทั้งหมดจำนวน ๔๐ ชุด  โดย คุณสมศักดิ์  เตรียมแจ้งอรุณ  กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน กล่าวคำชื่นชมในความสามารถของ ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ที่ได้จัดการแสดงได้อย่างหลากหลายและสวยงามทุกชุด และขอชื่นชมคณะนักศึกษาทำการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก      

                นอกจากนี้ นักศึกษายังได้รับประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอินเดียอีกด้วย ในโอกาสนี้ ผอ.นิภารัตน์ ขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่ให้เกียรติเชิญคณะนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมงาน Destination Thailand Chennai  มาโดยตลอด ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๑๘  สำหรับประเทศสาธารณรัฐอินเดียบรรณาธิการ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ รองผู้อำนวยการธนสาร   เพ็งพุ่ม

พิสูจน์อักษร นางปาริชาติ   อินทรพุก

พิมพ์ ข่าว นางสาวจิตตรี   จันทร์แย้มสงค์

เว็บไซต์ นางสาวศรีสองรัก   สารีสังข์