โครงการ พัฒนาบุคลากรเครือข่ายวัฒนธรรม "GO to ASEAN" ครั้งที่ 2

คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายวัฒนธรรม "GO to ASEAN"จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศกัมพูชา โดยมีเป้าหมายเครือข่ายวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และศึกษาดูงานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในประเทศเพื่อนบ้าน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน