โครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายวัฒนธรรม ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ผอ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ในฐานะหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน มรพส. และ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มรพส.ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายวัฒนธรรม Go to ASEAN จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาดูงานวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ประเทศเมียรมาร์ เตรียมพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน