โรงเรียนวัดกรมธรรม์ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

ขอขอบคุณ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกรมธรรม์ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

                                                                                                                        เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์