พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์ นำคณะเพื่อนร่วมรุ่น

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์ นำคณะเพื่อนร่วมรุ่น เข้าเยี่ยมชม และในช่วงบ่ายต้อนรับ คุณเขมสรณ์ หนูขาว และผู้เข้าร่วมฟังบรรยายจากวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทุกท่านต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดี

                                                                                                                                                     เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์