นักศึกษารายวิชาพิษณุโลกศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

           ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์อรรถพลรอดแก้ว และ ผศ.เอกภพ จันทร์ สุคนธ์ นำนักศึกษารายวิชาพิษณุโลกศึกษา จำนวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก,ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง๑ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมในด้านประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม