นักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษารายวิชาภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย ผู้สอนโดยผศ.ดร.สนิท ปิ่นสกุล ,ผศ.ทนารัช จิตชาญวิชัย, อาจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ และอาจารย์วิมล ทองดอนกลิ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรพส. นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์