โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำงบประมาณ๒๕๖๑

            วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พ..๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สศว.ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลสันมหาพนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลสันมหาพน  จำนวน ๕๐ คน จาก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำงบประมาณ๒๕๖๑  เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์