โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ..๒๕๖๑ เวลา 08.30 น. สศว.ให้การต้อนรับ มัคคุเทศก์น้อยจำนวน ๖๐ คน จากเทศบาลตำบลท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์