โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

  เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ตำบลท่าทอง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑


                                                                                                                    เว็บไซต์ นางสาวศรีสองรัก   สารีสังข์