คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

            เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะอาจารย์วิทยาศาสตร์และนักเรียนในโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ ๙ ทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก, ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑


                                                                                                                เว็บไซต์ นางสาวศรีสองรัก   สารีสังข์