องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้สูงอายุจากการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน ๑๐๐ ท่าน เข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ณ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส.

                                                                                                                                                                   เว็บไซต์ นางสาวศรีสองรัก   สารีสังข์