นักเรียนโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ