นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์ฯเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกฯ