คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาฯเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมฯ