คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๒ โรงเรียนสะพานสาม เวลา 13.00 น. ศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกและศูนย์วัฒนธรรมฯ