พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก
ความเป็นมา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ปรับปรุงและจัดทำศูนย์จัดแสดงในลักษณะของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ ก็คือ จะจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พัฒนาการและเอกลักษณ์ของจังหวัด จัดแสดงด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จะเข้าชมได้โดยใช้เวลา ประมาณ 30 - 40 นาที ก็จะสามารถเข้าใจเรื่องราวของจังหวัดพิษณุโลกได้เป็นอย่างดี