คณะกรรมการประจำสำนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี  บดีรัฐ

ประธานกรรมการ

   

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  พ่วงรอด

รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อินทร์ประสิทธิ์

กรรมการ

 
   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา  มหาวงศ์

กรรมการ

 นางสุวิมล  เกตุศรีบุรินท์

กรรมการ

   

 นายสัตวแพทย์นิสิต  ตั้งตระการพงษ์

กรรมการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  พฤกษะวัน

กรรมการ

   

ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ

กรรมการ

 นายธรรมสถิต  บูรณเขตต์

กรรมการ

   

นางปาริชาติ  อินทรพุก

กรรมการ

นางสาววรินทร  พลขัน

กรรมการ

 

นางสาวจิตตรี  จันทร์แย้มสงค์

กรรมการ

 

นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์

ผู้ช่วยเลขา

นางสาวปวริศา  เกษมสุข

ผู้ช่วยเลขา