ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ พัฒนา บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและแสวงหาแหล่งทุนกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม เชิงประจักษ์ ในระดับชาติ และสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านฐานข้อมูล บุคลากร และสภาพแวดล้อมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน