พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (THE OFFICE OF ARTS AND CULTURE)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY)

     1. การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

CONSERVATION OF INTELLECTUAL AND CULTURAL HERITAGE

    2. การสืบสานประเพณีและมารยาทไทย

CUSTOM INHERITANCE: PROMOTING ACTIVITIES OF THAI TRADITIONS AND GOOD MANNERS)

    3. การฟื้นฟูประเพณีที่สูญหาย

LOST CUSTOM RESTORATION

    4. การสนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การยกย่องเชิดชูปราชญ์

PROMOTION OF TEACHING AND LEARNING IN CULTURE, LOCAL WISDOM AND BANDIT ACKNOWLEDGEMENT

    5. การทำนุบำรุงศาสนา

RELIGION ENRICHMENT

    6การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

CREATING A LEARNING HUB IN COMMUNITIES

    7. การสร้างเครือข่ายในระดับชาติและนานาชาติ

CREATING NETWORKS FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL COLLABORATION

    8. การเพิ่มรายได้และการลดรายจ่าย

INCOME INCREASE AND EXPENSE DECREASE

    9. การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความสุข

UPGRADE OF PEOPLE’S LIFE QUALITY IN COMMUNITIES TO BE HAPPY

   10. การเผยแพร่ศิลปะการแสดงในระดับชาติและนานาชาติ

PUBICITY OF ART AND PERFORMANCE IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS