วิสัยทัศน์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตผลงานที่เป็นเลิศด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกในระดับชาติและนานาชาติ

                    ใช้ภูมิปัญญา              วัฒนาท้องถิ่น

                    ชูปราชญ์งานศิลป์        ปิ่นแท้วิถีธรรม

                    เชี่ยวล้ำงานศาสน์        องอาจงานรำ

                    ชิดล้ำราโชบาย            รายได้เพิ่มพูน

                    เชิดศูนย์อาหารถิ่น        ประดิษฐ์ซิ่นผ้างาม