วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ”