พิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์พิษณุโลก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ภายใต้การควบคุมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำเสนอประวัติศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ตลอดจนเอกลักษณ์ของพิษณุโลก 
ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย