ห้องเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก1

แสดงเอกลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก ด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี การละเล่น สถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรมวัดจุฬามณีการแสดงดนตรีมังคละ โดยจัดแสดงเครื่องดนตรีและวิดีทัศน์เกี่ยวกับดนตรีมังคละการฟ้อนรำ