ห้องร่มบารมีมหาจักรีวงศ์

หลังจากกองทัพของพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้กอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี เมืองพิษณุโลกได้กลับคืนฟื้นเป็นเมืองอีกครั้ง ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สถาปนาราชวงศ์จักรีแล้ว ก็ได้โปรดฯให้ฟื้นฟูเมืองพิษณุโลกขึ้นใหม่ภายหลังจากเสร็จศึกสงครามกับพม่าในคราวสงครามเก้าทัพ เมืองพิษณุโลกจึงได้เจริญเติบโตและเป็นปึกแผ่นอย่างมั่นคงมาจนตลอดสมัยได้ร่มฉัตรราชวงศ์จักรีตราบจนรัชกาลปัจจุบัน