ห้องปฐมสมัยสุโขทัย

ประวัติเมืองพิษณุโลก (สองแคว) ในสมัยสุโขทัยครั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ก่อสร้างเมือง จนถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ได้เสด็จมาครองเมืองพิษณุโลก เป็นเวลา 7 ปี ในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการศาสนาเป็นอย่างมาก