ตราสัญลักษณ์

 


ซุ้มเรือนแก้ว แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา

สีส้ม
 แทนค่า ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมไทย ท้องถิ่นที่่ก้าวไกลใน ๔๐ สถาบัน

สีทอง
 แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา

สีเขียว
 แทนค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีม่วง
 แทนค่า จังหวัดพิษณุโลกที่แสดงพระบารมีส่องรอยทางการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

เป็นเมืองหลักของการพัฒนาในเขตภาคเหนือตองล่างและเป็นหนึ่งใน ๙ จังหวัด ของกลุ่มส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน เรียกว่า แดนสี่แยกอินโดจีน