ติดต่อ

อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ส่วนวังจันทน์) 66 ถ.วังจันทน์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพท์ 0-5523-0596 โทรสาร 0-5523-0596