บุคลากรสายสนับสนุน

 นางปาริชาติ  อินทรพุก

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

นายอัสณัย  ทองพ่อค้า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

 

นางสาววัชรี  มีศรี 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

 
 นางสาวจิตตรี  จันทร์แย้มสงค์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

 
 
  นางสาวปวริศา  เกษมสุข  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 
   

นางสาวเบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง 

นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

 นางสาววรินทร  พลขัน 

นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)

   
 นางสาวธัญญพร  มาบวบ

นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)