ปรัชญา

ทำนุบำรุง  อนุรักษ์  สืบสาน  ส่งเสริม เผยแพร่  พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางศิลปะและวัฒนธรรม