ปรัชญา

ปรัชญา

“ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาคนและท้องถิ่น ”