ประวัติ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนวิชาการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ทำหน้าที่ตามแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีชื่อแรกตั้งคือ ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครู  เปลี่ยนเป็น สถาบันราชภัฏ  ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 หน่วยงานนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อว่า ศูนย์วัฒนธรรม สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดตั้งหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ศูนย์วัฒนธรรมเดิมจึงได้ถูกจัดตั้งเป็น สำนักศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งปี พ.ศ. 2542 - 2547 อยู่ในการกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และปี พ.ศ. 2545 - 2547 อยู่ในการดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ปี พ.ศ. 2548 สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีโครงสร้างหน่วยงานตามแบบมหาวิทยาลัยที่จัดให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และตำแหน่งผู้อำนวยการเทียบเท่ารองอธิการบดี และ คณบดี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากจะมีความเป็นมาโดยเนื้องานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีความเป็นมาในฐานะเป็นองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับหน่วยงานอื่นดังนี้

พ.ศ. 2520 ทำหน้าที่เป็นหน่วยประเคราะห์ศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นงานหนึ่งของกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ต่อมา พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจากหน่วยประเคราะห์เป็นศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม และใน พ.ศ. 2525 เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ส่งเสริมฯ เป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ในบทบาทหน้าที่หน่วยงานเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) กระทรวงศึกษาธิการ

                   พ.ศ. 2535 กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอให้ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศเป็นเครือข่ายในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น โดยจัดตั้งเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด มีหน้าที่ดูแลงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่น ในโครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมระดับจังหวัด ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2544  คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมแห่งชาติ ก็ได้มีมติให้เพิ่มบทบาทของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2549 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เคลื่อนย้ายหน่วยงานมาตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (เก่า) ซึ่งแต่เดิมเป็นหอสมุด โดยมีโครงสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาท ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก ในบริเวณชั้น 1 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 ได้รับงบไทยเข้มแข็งจากกลุ่มจังหวัด จำนวน  19 ล้านบาท ก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ในบริเวณชั้น 2 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก และ ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2553 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 30 ล้านบาท (งบยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก) 

พ.ศ. 2553  กระทรวงวัฒนธรรม ได้ยกให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน  โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม โดยระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมตามหลักของพุทธศาสนา การเกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน นำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน

พ.ศ. 2555  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกให้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานทุกปี

พ.ศ. 2556 สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1