ปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานเรื่องการประกาศย่านชุมชนเก่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นมรดกจังหวัดพิษณุโลก กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่านชุมชนเก่าพรหมพิราม

    วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก เข้าปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานเรื่องการประกาศย่านชุมชนเก่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นมรดกจังหวัดพิษณุโลก กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย่านชุมชนเก่าพรหมพิราม


                                                                                                          เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์