ปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานเรื่องการประกาศย่านชุมชนเก่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นมรดกจังหวัดพิษณุโลก กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ชุมชนตาปะขาวหาย และชุมชนชาวแพ

             วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นตัวแทนหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก เข้าปรึกษาหารือ และชี้แจงแผนงานเรื่องการประกาศย่านชุมชนเก่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นมรดกจังหวัดพิษณุโลก กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่ชุมชนตาปะขาวหาย และชุมชนชาวแพ


                                                                                                                           เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์