ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            สศว.เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีโครงการ 10 โครงการ ในภาพรวมผ่านทุกโครงการตามตัวชี้วัด 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75

            จึงขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้แก่ อ.ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด ผศ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ ผศ.ยิ่งลักษณ์ มูลสาร อ.ดร.พึงรัก ริยะขัน ผศ.ดร.อนงค์ ศรีโสภา รศ.ดร.สุขสมาน สังโยคะ และ นางเอมอร กมลวรเดช มา ณ โอกาสนี้


                                                                                                    เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์