พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้า

              วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมสืบสานพุทธประเพณีวิถีไทย "ลอยกระทง" ในงาน "พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้า" ครั้งที่ ๑๔ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มรพส.ส่วนทะเลแก้ว


                                                                                                                                        เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์