ประชุมคณะกรรมการการจัดสร้างวัตถุมงคล

         วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อปรึกษาหารือเตรียมดำเนินการวางระบบการจองบูชาเหรียญ 100 ปี ต่อไป


                                                                                         เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์