พิธีไหว้ศาลพระภูมิ

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล


                                                                                                                   เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์