ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2564

               วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา และ วางแผนเตรียมจัดทำโครงการหรือกิจกรรรมต่างๆ ในไตรมาส 3-4 ต่อไป


                                                                                                                                                                   เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์