สำนักศิลปะฯอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

             วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรียนเชิญ อาจารย์ ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร และ คุณกัญญาวีร์ ฟักทอง นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มคนงานส่วนวังจันทน์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบจิตตปัญญา ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนำองค์กรมุ่งสู่สำนักงานสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว ส่งเสริมทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย ตลอดจน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างการยอมรับการทำงานเป็นทีม ทำให้เกิดความสามัคคี รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อกัน รู้จักที่จะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น สังคมและสิ่งแวดล้อมได้ นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งชีวิตของตนเองและหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น


                                                                                                                                                       เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์