ผู้แทนชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ เรื่องการเสนอชื่อสะพานในจังหวัดพิษณุโลก

          วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.สมบัติ พรหมเสน และ คุณสุพรรณ สอนจันทร์ ผู้แทนชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก ปรึกษาหารือกับ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ เรื่องการเสนอชื่อสะพานในจังหวัดพิษณุโลก


                                                                                                                                           เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์