ประชุมปรึกษาหารือการประสานพลังความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก

              วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย คุณสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการประสานพลังความร่วมมือพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก ผ่านไลน์กลุ่ม Pitlok Museum


                                                                                                                                              เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์