ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564

           วันที่ 20 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก / ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 (ระบบออนไลน์) โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม

           ทั้งนี้ ผศ.ดร. สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ได้นำเสนออาคารต้อนรับส่วนหน้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวาระพิจารณาเพื่อขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ เมืองเก่าพิษณุโลก ในการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอของบประมาณต่อไป