ร่วมงานสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

           วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ ร่วมสืบสานประเพณีวิถีไทย เข้าร่วมงานสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร