สำนักศิลปะฯเข้าร่วมรับฟังการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมรับฟังการสาธยายพระไตรปิฎก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 จัดโดย วัดอรัญญิก ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

                 โดยมี นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสาธยายพระไตรปิฎก


                                                                                                                           เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์